РЭЗІДЭНЦЫІ ТЭАТРАЛЬНАГА ІНСТЫТУТА. МЫ ПАЧЫНАЕМ ПРЫЁМ ЗАЯВАК

РЭЗІДЭНЦЫІ ТЭАТРАЛЬНАГА ІНСТЫТУТА. МЫ ПАЧЫНАЕМ ПРЫЁМ ЗАЯВАК

Мы чакаем заявак да 6 кастрычніка 2021 года. Першыя рэзідэнцыі пачнуцца ўжо ў кастрычніку
published September 24 2021

[BE]

Тэатральны Інстытут імя Збігнева Рашэўскага пачынае II этап праграмы рэзідэнцый для прадстаўніц і прадстаўнікоў тэатральных прафесій з Беларусі ў польскіх тэатрах і ўстановах/арганізацыях культуры. Мы чакаем заявак да 6 кастрычніка 2021 года. Першыя рэзідэнцыі пачнуцца ўжо ў кастрычніку.

 

Мэта праграмы – даць магчымасць рэзідэнтам і рэзідэнткам займацца творчай дзейнасцю праз рэалізацыю канкрэтнага праекта або праз пошук натхнення пад мастацкім кіраўніцтвам польскіх тэатраў і ўстаноў, а таксама стварыць умовы для ўсталявання трывалага супрацоўніцтва паміж польскімі арганізацыямі/установамі культуры (і іх калектывамі) і прадстаўніцамі/прадстаўнікамі тэатральных прафесій з Беларусі.

На першым этапе новай рэзідэнцкай праграмы Тэатральнага Інстытута мы звярнуліся да польскіх арганізацый і ўстаноў, якія захочуць прыняць рэзідэнтак і рэзідэнтаў.

Наступны крок – гэта запрашэнне, якое мы кіруем непасрэдна да беларускіх творцаў, прадстаўніц і прадстаўнікоў тэатральных прафесій, у прыватнасці: акцёрства, рэжысуры, драматургіі, інсцэнізатарства, сцэнаграфіі, дызайну тэатральнага касцюма, рэжысуры святла і гуку, прадзюсарства, тэатральнай педагогікі, а таксама з галіны куратарскай дзейнасці ў арганізаацыі тэатральных праектаў.

Хто можа стаць рэзідэнткай/рэзідэнтам?

Рэзідэнткай або рэзідэнтам могуць стаць паўналетнія асобы, якія маюць грамадзянства Рэспублікі Беларусі або статус рэзідэнта ў гэтай краіне, працоўнае становішча якіх значна пагоршылася за апошні год у сувязі з палітычным крызісам. Падрабязная інфармацыя аб крытэрыях прадастаўлення рэзідэнцыі пададзеная ў §2 Рэгламента. Праграма не прадугледжвае ўзроставых абмежаванняў для заяўнікаў.

Набор на рэзідэнцыі адкрыты. Існуе магчымасць пазначыць у заяўцы ўстанову, з якой кандыдатка або кандыдат ужо наладзілі або плануюць наладзіць супрацоўніцтва ў рамках рэзідэнцыі.

Як падаць заяўку?

Для ўдзелу ў праграме неабходна запоўніць анкету, размешчаную ТУТ, далучыўшы да яе CV, партфоліа і пры наяўнасці рэкамендацыі.

На аснове прадстаўленай інфармацыі Тэатральны Інстытут прапануе абраным кандыдаткам і кандыдатам прымаючую ўстанову, у якой будзе магчыма прайсці рэзідэнцыю.

Калі кандыдатка або кандыдат плануюць прайсці рэзідэнцыю ў канкрэтным месцы, арганізацыі або ўстанове культуры, неабходна праверыць, што ўстанова заявіла аб сваім удзеле ў праграме ў якасці прымаючага боку.

СПІС ПРЫМАЮЧЫХ АРГАНІЗАЦЫЙ/УСТАНОЎ (АБНАЎЛЯЕЦЦА)

РЭГЛАМЕНТ ПРАГРАМЫ РЭЗІДЭНЦЫЙ ДАСТУПНЫ ТУТ І Ў ДАЛУЧАНЫХ ФАЙЛАХ

 


[RU]

 

РЕЗИДЕНЦИИ ТЕАТРАЛЬНОГО ИНСТИТУТА. МЫ НАЧИНАЕМ НАБОР ЗАЯВОК

Театральный Институт им. Збигнева Рашевского начинает II этап программы резиденций для представительниц и представителей театральных профессий из Беларуси в польских театрах и учреждениях/организациях культуры. Мы ждём ваших заявок до 6 октября 2021 г. Первые резиденции в рамках программы начнутся ещё в октябре.

 

Целью программы является предоставление будущим резиденткам и резидентам возможности заниматься творческой работой (будь то реализация конкретного проекта или поиски новых идей) под художественным руководством польских театров или организаций, а также создание условий для установления долговременного творческого сотрудничества между польскими организациями и учреждениями культуры и представительницами/представителями творческих профессий из Беларуси.

Первым шагом в создании новой программы резиденций Театрального института было обращение к польским организациям и учреждениям, которые хотели бы стать принимающими организациями.

Второй шаг – это приглашение, которое мы адресуем непосредственно белорусским артисткам и артистам, представительницам и представителям театральных профессии, в частности: актёрства, режиссуры, драматургии, сценографии, костюмографии, режиссуры света и звука, театрального производства, педагогики театра, а также кураторской деятельности в области организации театральных мероприятий.

Кто может стать резиденткой /резидентом?

Резиденткой или резидентом может стать совершеннолетний гражданин или резидент Республики Беларусь, если его профессиональная ситуация значительно ухудшилась за последний год в результате политического кризиса в стране. Более подробная информация о критериях признания резиденций содержится в §2 Регламента программы. Программа не предусматривает возрастных ограничений для кандидаток и кандидатов.

Набор на резиденцию является открытым. В формуляре заявки можно указать организацию с которой кандидатка или кандидат уже сотрудничают или планируют сотрудничать в рамках резиденции.

Как подать заявку?

Чтобы подать заявку на участие в программе, необходимо заполнить формуляр, размещенный ЗДЕСЬ, прилагая к нему резюме, портфолио и рекомендательные письма, если таковые имеются.

На основании предоставленной информации Театральный институт предложит выбранным кандидаткам и кандидатам принимающие организации, в которых есть возможность пройти резиденцию.

Если кандидатка или кандидат планируют пройти резиденцию в конкретной, выбранной им организации или учреждении культуры, следует убедиться, что данная организация подала заявку на участие в программе в роли принимающей организации.

 

СПИСОК ПРИНИМАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОБНОВЛЯЕМЫЙ В ТЕКУЩЕМ РЕЖИМЕ

РЕГЛАМЕНТ ПРОГРАММЫ РЕЗИДЕНЦИЙ НАХОДИТСЯ ЗДЕСЬ а также в списке приложений

[PL]

 

REZYDENCJE INSTYTUTU TEATRALNEGO. ROZPOCZYNAMY NABÓR ZGŁOSZEŃ

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego rozpoczyna II etap programu rezydencji dla przedstawicielek i przedstawicieli zawodów teatralnych z Białorusi w polskich teatrach i instytucjach/organizacjach kultury. Na zgłoszenia czekamy do 6 października 2021 r. Pierwsze rezydencje rozpoczną się jeszcze w październiku.

 

Celem programu jest umożliwienie rezydentkom i rezydentom pracy twórczej poprzez realizowanie określonego projektu lub szukanie nowych inspiracji pod opieką artystyczną polskich teatrów oraz instytucji, a także stworzenie warunków do nawiązania stałej współpracy pomiędzy polskimi organizacjami/instytucjami kultury (oraz ich zespołami) i przedstawicielkami/przedstawicielami zawodów teatralnych z Białorusi.

W pierwszym kroku nowego programu rezydencyjnego Instytutu Teatralnego zwróciliśmy się do polskich organizacji i instytucji, które będą chciały przyjąć rezydentki i rezydentów. O szczegółach trwającego do 3 października 2021 r. naboru dla organizacji/instytucji można przeczytać TUTAJ.

Drugi krok to zaproszenie, które kierujemy bezpośrednio do białoruskich twórczyń i twórców, przedstawicielek i przedstawicieli zawodów teatralnych, w szczególności: aktorstwa, reżyserii, dramaturgii, dramatopisarstwa, scenografii, kostiumografii, reżyserii światła i dźwięku, produkcji, pedagogiki teatru, a także w zakresie opieki kuratorskiej nad wydarzeniami teatralnymi.

Kto może zostać rezydentką/rezydentem?

Rezydentką lub rezydentem mogą zostać pełnoletnie osoby posiadające obywatelstwo Białorusi bądź status rezydenta w tym kraju, których sytuacja zawodowa znacznie pogorszyła się w ciągu ostatniego roku w związku z kryzysem politycznym. Szczegółowe informacje na temat kryteriów przyznawania rezydencji precyzuje paragraf 2. Regulaminu. Program nie przewiduje ograniczeń wiekowych dla osób aplikujących.

Nabór na rezydencje jest otwarty. Istnieje możliwość wskazania w zgłoszeniu instytucji, z którą kandydatka lub kandydat już nawiązali lub planują nawiązać współpracę w ramach rezydencji.

Jak aplikować?

Żeby zgłosić się do udziału w programie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy umieszczony TUTAJ, dołączając do niego CV, portfolio, ewentualnie referencje.

Na podstawie przesłanych informacji Instytut Teatralny zaproponuje wybranym kandydatkom i kandydatom instytucję przyjmującą, w której będzie możliwe odbycie rezydencji.

Jeśli kandydatka lub kandydat planują odbyć rezydencje w konkretnej placówce, organizacji lub instytucji kultury należy upewnić się, że instytucja zgłosiła się do udziału w programie w charakterze strony przyjmującej.

LISTA ORGANIZACJI/INSTYTUCJI PRZYJMUJĄCYCH

REGULAMIN PROGRAMU REZYDENCJI DOSTĘPNY JEST TUTAJ oraz wśród załączonych plików

[BE]

Правілы рэзідэнцыі

 Рэзідэнцыя можа доўжыцца ад 1 да 2,5 месяцаў у перыяд з 15 кастрычніка 2021 года па 31 снежня 2021 года.

 • У яе ходзе рэзідэнтка або рэзідэнт будзе знаходзіцца пад апекай прымаючай арганізацыі/установы.
 • Аб’ём і дэталі рэзідэнцыі ўсталёўваюцца непасрэдна паміж рэзідэнтам і прымаючай арганізацыяй/установай.
 • У рамках праграмы арганізатар (Тэатральны Інстытут імя Збігнева Рашэўскага) вяртае асобам, якія пражываюць у рэзідэнцыі, выдаткі на даезд з актуальнага месца пражывання, выдаткі на пражыванне ў памеры, вызначаным у Рэгламенце, а таксама прадастаўляе доступ да вывучэння польскай мовы.

Крытэрыі выбару рэзідэнтак/рэзідэнтаў

Пры ацэнцы заявак кандыдатак/кандыдатаў будуць улічвацца наступныя крытэрыі:

 • Ступень пагаршэння прафесійнай сітуацыі за апошні год з прычыны палітычнага крызісу ў Беларусі.
 • Прафесійны і творчы досвед кандыдаткі або кандыдата.
 • Адпаведнасць чаканага прымаючай арганізацыяй/установай профілю патэнцыйнага рэзідэнта прадстаўленым CV/партфоліа кандыдаткі або кандыдата.
 • Першынство заявак.

Падрабязную інфармацыю аб парадку, правілах прыёму і ўмовах адбору можна знайсці ў Рэгламенце рэзідэнцый.

ГРАФІК:

22 верасня 2021 | Абвяшчэнне праграмы рэзідэнцый;

І ЭТАП: 22 верасня – 3 кастрычніка 2021 | збор заявак-стварэнне сеткі польскіх арганізацый / устаноў культуры, якія вырашылі ўключыць у праграму;

II ЭТАП: 24 верасня 2021 – 6 кастрычніка 2021 года | пачатак набору будучых рэзідэнтак/рэзідэнтаў;

15 кастрычніка – 31 снежня 2021 | рэзідэнцыі ў польскіх арганізацыях і ўстановах культуры.


КАНТАКТ / КААРДЫНАЦЫЯ:

Каардынатар праграмы рэзідэнцый: Лена Тваркоўска, Тэатральны Інстытут імя Збігнева Рашэўскага

@: lena.tworkowska@instytut-teatralny.org

Tel.: +48 530864416


[RU]

Как проходит резиденция?

 • Резиденция может длиться от 1 до 2,5 месяцев и проходить в период от 15 октября 2021 г. до 31 декабря 2021 г.
 • В течение всей резиденции резидент находится под попечительством принимающей организации.
 • Объем и график резиденции согласовываются напрямую между резидентом и принимающей организацией.
 • В рамках программы Театральный институт им. Збигнева Рашевского оплачивает резидентам транспортные расходы, расходы на проживания в размере предусмотренном в Регламенте, а также предоставляет возможность участия в курсах польского языка.

Критерия выбора резиденток/резидентов

При оценке заявок кандидаток/кандидатов будут приниматься во внимание следующие критерии:

 • Ухудшение профессиональной ситуации в течение последнего года, связанное с политическим кризисом в Беларуси.
 • Профессиональный и творческий опыт кандидатки или кандидата.
 • Совпадение заявленного принимающей организацией профиля потенциального резидента с резюме/портфолио кандидатки или кандидата.
 • Очередность подачи заявок.

Более подробную информация о условиях, принципах набора и критериях выбора резидентов вы найдёте в  Регламенте Резиденции.


ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ:


22 сентября 2021 |
объявление программы резиденций;


I ЭТАП: 22 сентября – 3 октября 2021 |
набор заявок – создание сети польских организаций/учреждений культуры, которые решили принять участие в программе;


II ЭТАП: 24 сентября 2021 – 6 октября 2021 |
начало набора для кандидаток и кандидатов


15 октября – 31 декабря 2021 |
резиденции в польских организациях и учреждениях культуры.


КОНТАКТ/КООРДИНАЦИЯ:

Координатор программы резиденций: Лена Творковска, Театральный институт им. Збигнева Рашевского

@: lena.tworkowska@instytut-teatralny.org

Tel.: +48 530864416


[PL]

Zasady rezydencji    

Rezydencja może trwać od 1 do 2,5 miesięcy w terminie od 15 października 2021 do 31 grudnia 2021.

 • W jej trakcie twórczyni lub twórca znajduje się pod merytoryczną opieką organizacji/instytucji przyjmującej.
 • Zakres i szczegóły rezydencji są ustalane bezpośrednio pomiędzy rezydentem a organizacją/instytucją przyjmującą.
 • W ramach Programu Organizator (Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego) zwraca osobom odbywającym rezydencje koszty podróży z aktualnego miejsca zamieszkania, koszty utrzymania w wysokości określonej w Regulaminie, a także zapewnia dostęp do nauki języka polskiego.

Kryteria wyboru rezydentek/rezydentów

Przy ocenie zgłoszeń kandydatek/kandydatów pod uwagę będą brane następujące kryteria:

 • Stopień pogorszenia się sytuacji zawodowej w ostatnim roku z powodu kryzysu politycznego w Białorusi.
 • Doświadczenie zawodowe i artystyczne kandydatki lub kandydata.
 • Zgodność oczekiwanego przez organizację/instytucję przyjmującą profilu potencjalnego rezydenta z CV/portfolio kandydatki lub kandydata.
 • Pierwszeństwo zgłoszeń.

Szczegółowe informacje o trybie, zasadach naboru i kryteriach wyboru znajdują się w Regulaminie Rezydencji.

HARMONOGRAM:

22 września 2021 | ogłoszenie programu rezydencji;

I ETAP: 22 września – 3 października 2021 | nabór zgłoszeń – tworzenie sieci polskich organizacji/instytucji kultury, które zdecydowały się włączyć do programu;

II ETAP: od 24 września 2021 – 6 października 2021 | rozpoczęcie naboru przyszłych rezydentek/rezydentów;

15 października – 31 grudnia 2021 | rezydencje w polskich organizacjach i instytucjach kultury.


KONTAKT / KOORDYNACJA:

Koordynatorka programu rezydencji: Lena Tworkowska, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego

@: lena.tworkowska@instytut-teatralny.org

Tel.: +48 530864416


Related

See also